تگ

تهران، پایتخت ۲۳۰ ساله ایران

مرورگر
حمام نواب ، برگی از دفتر تاریخ و فرهنگ ایران کهن

حمام های سنتی در ایران، بخشی از فرهنگ این مرز و بوم است. بی شک، بخشی از تاریخ ایران زمین را حمام های تاریخ ساز بر ما هویدا می کنند. از فین کاشان که رگ افتخار ایران (امیرکبیر) را زدند تا حمام های شیراز و اصفهان و بسیاری از نقاط کشور که خاطرات بسیاری در خود دارند