تگ

توپ های آتش برای افطار در لبنان

مرورگر
سنت های زیبا ماه رمضان در سراسر دنیا

رمضان چیزی بیشتر از روزه داری است: این یک ماه مقدس است که ریشه در فرهنگ، ایمان و تاریخ دارد.  مسلمانان سراسر جهان، در این زمان مراسم های خاص منطقه خود را دارند و آن را به نسل های بعد منتقل می کنند.