تگ

تپه باستانی خله‌کوه‌قر

مرورگر
بقعه پیر تاکستان ، از جاذبه های تاریخی

بقعه پیر تاکستان در جنوب شهر و در یک محوطه ی وسیعی جنگلی که بعد ها  به صورت پارک در آمده است و پیش از آن هم گورستان بوده  و نیز در مجاورت تپه باستانی خله‌کوه‌قر قرار دارد. این بنای آجری به پیر مشهور است.