تگ

تپه دوه گوز

مرورگر
دیزج دیز

شهر دیزج دیز در تقسیمات کشوری در سال 1387 از روستا به شهر ارتقاء یافته است ،این شهر در وسط دشت وسیع 4500 هکتاری جنوب شرقی خوی و با ارتفاع 1350 متر از سطح دریا قرار دارد. از شمال به شهرک ولیعصر(عج) و شهر خوی منتهی می شود.