تگ

تکيه فرمهين

مرورگر
فرمهین

فَرمَهين يکی از شهرهای استان مرکزی در ايران است. فرمهين شهری است كوچك در منطقه پر قدمت فراهان كه اين منطقه هم‌اكنون يكی از بخشهای شهرستان تفرش می باشد و شامل حدود هفتاد پارچه روستا می باشد. شهر فرمهين از ترکيب دو پارچه روستای قديمی و چند شهرک اقماری تشکيل شده‌است.