تگ

تکیه بیگلربیگی

مرورگر
تکیه بیگلربیگی

یکی از جاهای دیدنی استان کرمانشاه تکیه بیگلربیگی است. تکیه بیگلربیگی تکیه ای است در بافت قدیمی شهر کرمانشاه در خیابان مدرس. این تکیه در زمان قاجار توسط عبدا… خان ملقب به بیگلربیگی ساخته شده است و از لحاظ آئینه کاری در میان تکایای کرمانشاه بی نظیر می باشد.