تگ

جاذبه های اروپا

اتریش

اتریش کشوری است که تاریخ، مکان های زیبا، سنت و فعالیت هایی که مختص خودش است، کم ندارد. این کشور به همراه همسایه خود سوئیس، پایتخت وزرش های زمستانی اروپا است.