تگ

جاذبه های تاریخی لنگرود

پل خشتی لنگرود ، قدیمی ترین پل لنگرود

این پل، روی رودخانه ای که لنگرود نام دارد و آب آن از یکی از نهرهای سفیدرود میباشد، و از میان داخل شهر عبور میکند، بناء شده است. دو پایه پل خشتی لنگرود چون فرشته ای بالهایش را به دو سوی شهر گشوده است ، یك پایه راه به بازار و مركز شهر لنگرود دارد كه حاكی از نقش تجاری دریایی این منطقه در گذشته است.