تگ

جاذبه های توریستی و تاریخی

درق

دَرَق از شهرهای استان خراسان شمالی است.درق از نظر تقسیمات سیاسی در بخش مرکزی شهرستان گرمه قرار دارد.این شهر پس از گرمه پر جمعیت‌ترین شهر در خراسان شمالی می‌باشد. شهر درق به‌طور همه گیر با توجه به میزان بارندگی‌های سالانه وابسته سرزمین‌های خشک می‌باشد .