تگ

جاذبه های طبیعی املش

چشمه آب معدنی لوزان ، از جاذبه های طبیعی املش

اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در ارﺗﻔﺎع 2144 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎی آزاد و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ درهﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .چشمه آب معدنی لوزان که از جاذبه های طبیعی املش است ، ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻬﺎر ﺷﺪه و ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ. راه ﻣﺮدم اﻣﻠﺶ ﺑﺮای ﯾﯿﻼﻗﺎت ازﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ.