تگ

جزیره سیخلس

مرورگر
زیباترین جزایر جهان

جزیره ها، جادوی خیالی از بهشت را درخود دارند و گریزی دلخواه از زندگی شهری به سمت این نقاط اتفاق می افتد. نقطه بی نظیری از شن که می توانید زیر صدای برگ های نخل ها آسوده بخوابید و به گستره آبی دریا خیره شوید.