تگ

حفر شهر زيرزميني

مرورگر

گيرد. به لحاظ ساختار تو در تو و تاريك بودن شهر زيرزميني در قديم افراد براي پيدا كردن يكديگر با صداي بلند با كلمه « اوي » همديگر را صدا مي‌كرده‌اند. همچنين گفته می شود که مقنی ها برای هنگام حفر شهر زيرزميني، برای جا به جایی خاک از ظرفهایی به نام دلو، استفاده می کردند. وقتي دلو پر از خاك مي‌شده مقني فرياد مي‌زده « اوي » و فردي...