تگ

خانه تاریخی آل یاسین

مرورگر

خانه تاریخی آل یاسین این خانه درخیابان امام خمینی کاشان واقع و متعلق به مرحوم حاج سید محمد تقی پشت مشهدی است که در زمان محمد شاه قاجار ساخته شده است ودر نهایت به صورت موروثی در اختیار آقا نظام الدین مجتهد کاشانی(آل یاسین) قرار می گیرد.این خانه در سنوات اخیر توسط شهرداری کاشان مرمت شده است.امامزاده های کاشان 1-مشهد ارد هال ۲-بقعه ابو لولو  3-شاهزاده قاسم  ۴- شاهزاده ابراهیم  -5 زیارت پ...