تگ

خانه تاریخی بروجردیها

مرورگر

حمام وجود دارد که به حمام کوچک و بزرگ معروف است. حمام کوچک از آثار دوره صفویه و همراه با بنای اولیه باغ فین ساخته شده است. حمام بزرگ در دوران قاجار به دستور فتحعلی شاه ساخته شد. خانه تاریخی بروجردیها این خانه در محله سلطان امیراحمد کاشان درخیابان علوی واقع است.این خانه توسط بازرگانی به نام حاج سید حسن نطنزی در دوره قاجاریه ساخته شده است.چون...