تگ

خیابان شانزلیزه

در زیباترین خیابان های دنیا قدم بزنید

حتما شما هم به این نتیجه رسیده اید که طبیعی ترین راه برای تجربه حال و هوای حاکم بر مقصدی که به آنجا سفر کرده اید، قدم زدن در خیابان های آن شهر است. خیابان ها داستان هایی را در خود نگه داشته اند تا به شما یک تصویر لحظه ای از معماری و هر چیز دیگری که دوست دارید بدانید را ارائه نمایند.