تگ

دابودَشت

دابودشت

دابودَشت از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. این شهر، در بخش دابودشت شهرستان آمل قرار دارد.دابودشت از شهرهای تاریخی است. دابو مقر پادشاهی اسپهبد دابواز پادشاهان نامی مازندران و گیلان است. فرخان یکم پسر اوست.