تگ

دخانه لاديز

قلعه تپه لادیز ، قلعه ای تاریخی در استان سیستان و بلوچستان

قلعه لادیزدر منطقه ای نيمه كوهستانی بر فراز تپه ای طبيعی از جنس آهك و ماسه سنگ در حاشيه جنوبی رودخانه لاديز واقع شده است، تپه هايی كم ارتفاع؛ عمدتاً از جنس ماسه سنگ و آهك در سراسر اين منطقه پراكنده بوده و سيمای ناهمواری را به آن داده است.