تگ

درياچه عظيم دز

قلعه شاداب یکی از بزرگترین قلعه های طبیعی ایران

قلعه شاداب با ديواره های عمودی و ستون های دست نيافتنی و غيرقابل نفوذ در فاصله 42 كيلومتری شمال شهرستان دزفول قراردارد.چشم انداز قلعه شاداب به علت مشرف بودن به درياچه عظيم دز و از طرف ديگر مشرف بودن به روستاها و دشت ها با مناظری بسيار روح انگيز و دل افزا همراه است.