تگ

دریاچه شش پیر

چشمه شش پیر یکی از جاذبه های طبیعی شیراز

چشمه ای که در ۸ کیلومتری شمال روستای برشنه از توابع بخش همایجان قرار دارد و از میان شکاف های کوه به آرامی بیرون می آید و چندمتر پایین تر از سرچشمه رودخانه ای خروشان به راه می افتد که هر تازه واردی را به هیجان می آورد.