تگ

دشت سطر

مرورگر
دیدنی های شهر سطر

شهر سَطَر یکی از شهرهای تازه‌تأسیس استان کرمانشاه و مرکز بخش کلیایی در شهرستان سنقراست. سطر مهم‌ترین کانون سکونت کلیایی بوده و هست.با توجه به تصور زندگی ایل و کوچ نشینی به نظر می‌رسد اسکان دائمی کلیایی‌ها در سطر ناشی از یک مرحلهٔ یکجانشینی مربوط به عهد افشاریان یا زندیان بوده‌است.