تگ

دشت عقیلی

مرورگر
نهر پادشاهی ترکالکی از جاذبه های طبیعی

این نهر در 2 کیلومتر شهر ترکالکی قرار دارد. این نهر بیش از 5 کیلومتر طول دارد و در 2 و نیم کیلومتری از داخل آبگیر به دو شاخه تقسیم می شود.هدف آن آبیاری اراضی کشاورزی ،روستاهای ترکالکی، بدیل، بنه کاظم،بنه مرتضی، کایدان، مندنی، ظلم آباد، دشت بزرگ می باشد.