تگ

دشت مهران

مرورگر
آتشکده کوشک قینفر یادگاری از دوران ساسانی

یكی از گویاترین بناهایی كه حكایت از تاریخ كهن و پررمز و راز استان ایلام و تمدن درخشان ایران زمین در این حوزه جغرافیایی دارد، بنای كوشك قینفر است.این بنا در فاصله 42 كیلومتری شهر اركواز و در 12 كیلومتری روستای گنبد پیر محمد در بلندای كوهستان پشمین قرار گرفته است.