تگ

دشت ورامين

مرورگر
N82871036-72257669

از زمان بنياد شهر پيشوا آگاهی دقيقی در دست نيست و به جز آرامگاه امامزاده جعفر(ع)، سازه تاريخی ديگری در اين شهر وجود ندارد، ولی با توجه به وقف‌ نامه امامزاده جعفر در سال 873 هجری قمی می توان تاريخ بنياد را پيش از سال 873 دانست.