تگ

دلیل جشنواره اژدها در چین چیست؟

مرورگر
جشنواره های سنتی در چین ، معرفی فرهنگ و نوع زندگی چینی ها

جشنواره‌های سنتی زیادی در چین برگذار می‌شود که این جشن‌ها بهترین زمان برای معرفی فرهنگ و نوع زندگی چینی ها است.
این جشنواره ها در چین شامل جشنواره فانوس، جشنواره سال نو چینی، جشنواره زمستان و دیگر جشن‌ها است.