تگ

دهستان‌ آلان‌ براغوش‌

مرورگر
آشنایی با مسجد اسنق سراب

در روستای اسنق مسجدی با ستون ها و روبنای سنگی و سنگ نبشته های زیبا قرار دارد.این مسجد در وسط روستا میان حیاط وسیعی بنا شده است .در داخل مسجد منبر چوبی منبت کاری شده شکسته و درهم ریخته ای وجود دارد که همزمان با بنای مسجد ساخته شده است.