تگ

دهستان جیرده

مرورگر
آبگیرهای عمومی شهر رشت

جنوب غربی شهرستان رشت و خصوصاً دهستان جیرده شهرستان شفت را باید به واسطه ی برخورداری از دهها آبگیر و آببند خصوصی و عمومی که در گویش محلی به آن سَل می گویند ، یکی از قطب های قابل اعتنای پرورش ماهی کشور به شمار آورد .