تگ

دهستان فداغ

مرورگر
منطقه شکار ممنوع کوه هوا و تنگخور

این منطقه از جاذبه های طبیعی لامرد،با وسعت ۸۰۰۰۰ هکتار بین طول جغرافیایی E5241 تا E5321 و عرض شمالی N2740 تا N2756 در فاصله ۸۵ کیلو متری شمال لامرد و ۶۵ کیلومتری جنوب غربی و غرب خنج قرار دارد.