تگ

دومین چشمه آب شور جهان

مرورگر
چشمه باداب سورت ساری

سورت ریشه در زبان روسی دارد و به معنای شدت اثر است. باداب سورت “Badab surt” به معنی شدت اثر آب گازدار می باشد که در زبان محلی به آن اروست وائو یا بادو نیز می گویند.