تگ

دینوَر شهرستان صحنه

مرورگر
میان راهان

میانراهان یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر در مرکز بخش دینوَر شهرستان صحنه است. میانراهان بر سر راه بیستون به سنقر قرار دارد و از دیدنی‌های آن پل میانراهان است که بر روی رودخانه دینورآب قرار دارد و بنای اصلی آن منسوب به دوره صفوی است.