تگ

دین مردم کانادا

مرورگر
سنت ها و آداب و رسوم مردم کانادا

کانادا کشوری در همسایگی شمال آمریکاست و قلمروی آن به پهنای یک قاره است و در نتیجه توسط اقیانوس آرام در غرب و اقیانوس اطلس در شرق، اقیانوس منجمد شمالی در شمال و ایالات متحده ی آمریکا در جنوب، احاطه شده است. از نظر مساحت، کانادا را می توان دومین کشور بزرگ دنیا دانست.