تگ

رشته کوه‌های چهل‌چشمه

مرورگر
گردشگری در ارتفاعات چهل چشمه

در منطقه‌ی مریوان، ارتفاعات کوهستانی متعددی وجود دارد که اغلب از دو نوع مرتفع سنگی و کوه‌های جنگلی رفیع است. «چهل چشمه» کوهی است با ارتفاعی نزدیک به ۳ هزار و ۱۴۰ متر از سطح آب‌های آزاد که در شمال شرقی شهرستان مریوان قرار گرفته است.