تگ

رشته کوه‌های کرکس

مرورگر
نتیجه تصویری برای گنبد باز نطنز

در حاشیه جاده قدیم کاشان به نطنز، بر فراز رشته کوه‌های کرکس، بنایی گنبدی و هشت ضلعی از خشت و گل در محدوده شکارگاه عباس‌آباد ساخته شده که «گنبد باز» نامیده می‌شود. این گنبد مقبره باز شکاری شاه عباس صفوی، شاه مقتدر و بزرگ ایران در زمان صفویان است.