تگ

رودخانه بالخلو

مرورگر
پل ابراهیم آباد

قدمت و زمان احداث این پل به دوران صفویه باز می گردد. این پل صفوی، به طول ۳۶/۷۵ متر، عرض ۳ متر و ارتفاع ۵ متر بر روی رودخانه بالخلو قرار گرفته است.