تگ

رودخانه گرمابدشت

جلین

جلین شهری در بخش مرکزی شهرستان گرگان استان گلستان ایران است. این شهر در سال۱۳۸۷ از روستای جلین تبدیل به شهر جلین شد.جلین در حاشيه باغات و اراضی زراعی شكل گرفته است. خاستگاه شهر جلین از نظر توليد محصولات كشاورزی برای جذب جمعيت مناسب است.