تگ

روستای دوزج

مرورگر
رازقان

«رازقان» نام شهري در بخش خرقان از توابع شهرستان زرنديه است. شهر رازقان بیش از ۹۰ سال است که به عنوان مرکز بخش خرقان تعیین گردیده و از نظر موقعیت جغرافیایی از سمت شمال به رودخانه فصلی رازقان ، از سمت جنوب به ارتفاعات جنوبی محدود می شود