تگ

روستای شهرآب

جاذبه های آشتیان_ آشتیان شهری با قدمت دیرینه

آشتیان، کوچکترین شهر استان مرکزی ولی با قدمتی دیرینه است. این شهر قدمت و هویتی دینی و تاریخی دارد و مهد پرورش نام آوران بزرگ تاریخ علم و سیاست و ادب است. وجود تعداد زیادی آتشکده ها در این منطقه مانند (آتشکده فردجان و فراهان) ارتباط واژه آشتیان را با دین زرتشت قوی می سازد.

فرمهین

فَرمَهين يکی از شهرهای استان مرکزی در ايران است. فرمهين شهری است كوچك در منطقه پر قدمت فراهان كه اين منطقه هم‌اكنون يكی از بخشهای شهرستان تفرش می باشد و شامل حدود هفتاد پارچه روستا می باشد. شهر فرمهين از ترکيب دو پارچه روستای قديمی و چند شهرک اقماری تشکيل شده‌است.