تگ

روستای مصر

مرورگر
آشنایی با تل خاکستری در استان اصفهان

تل خاکستری در استان اصفهان است. این تپه مرتفعترین تخت منطقه (در اصطلاح جغرافیایی تخت  به مكانی گفته می شود که نسبت به زمینهای اطراف مرتفع تر باشد و بلندترین نقطه آن همانند یک تخت صاف و هموار باشد) در 12 كیلومتری شمال غربی روستاهای مصر و فرحزاد قرار گرفته است.