شهر زیبا ، توریستی و گردشگری فامنین

شهر زیبای توریستی و گردشگری فامنین

درقدیم:در فرهنگ جغرافیایی ایران جلد 5 درباره فامنین آمده‌است: قصبه‌ای از دهستان درجزین بخش رزن شهرستان همدان که در 31 هزار گزی جنوب قصبه رزن به همدان واقع است. جلگه‌ای سردسیر، دارای 4170 تن سکنه‌ است. آب آنجا از قنات تأمین می‌شود