تگ

روستای کاشنبه دودانگی

0102031

ماهیدشت یکی از بخش های تابع شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه در غرب ایران است.ماهیدشت قلعه و شهری از نواحی شهر کرمانشاه است. مردمان ماهیدشت از اقوام کلهر سنجابی و زنگنه و لک هستند. گویش مردمان ماهیدشت کردی کلهری است .