غار شفق از غارهای تونلی و طبقاتی

غار شفق از غارهای تونلی و طبقاتی

غار شفق در ۱۴۰ کیلومتری شرق شیراز، در شهرستان جهرم بخش سیمکان در ۷۵ کیلومتری جهرم و دقیقا روبروی روستای کوشکسار قرار گرفته است .غار شفق غاری آهکی می باشد و از غارهای تونلی و طبقاتی است.این غار یکی از جاذبه های گردشگری جهرم میباشد.