مهراب کوه ، كوهی پر از رمز و راز و افسانه ای

مهراب کوه ، كوهی پر از رمز و راز و افسانه ای

دلفان را باید سرزمین گنج های پنهان دانست چون هنوز بسیاری از آثار طبیعی و تاریخی این دیار ناشناخته مانده است.سرزمین آبشارهای خروشان، پل های تاریخی، چشمه های اعجاب آور و غارهایی كه هر كدام تابلوی زیبای طبیعت را كامل كرده اند. یكی ازشگفتی های این شهرستان كوه شگفت انگیز … ادامه مطلب