امامزاده علی اکبر(ع) از جاذبه های مذهبی استان سمنان

امامزاده علی اکبر(ع) از جاذبه های مذهبی استان سمنان

بقعه امام زاده علی اکبر (ع)در جنوب آرادان و در قریه امامزاده علی اکبر واقع شده است، یکی از راههای دسترسی به این بقعه از سمت جاده گرمسار به آرادان است كه در سه راه روستای یاتری علیا وارد روستا شده و میدان دوم روستا به سمت راست میدان ادامه داده تا به قریه امامزاده علی اكبر برسیم.