تگ

روی آب ماندن

مرورگر

تجربیاتشان نام بردند. پس این موضوع را در نظر داشته باشید و مخصوصا اگر می خواهید شنا کنید از برخورد آب با لب، بینی و گوشهایتان پرهیز کنید. اما از سوی دیگر کاری که بسیار راحت و جذاب است روی آب ماندن است. به دلیل املاح و شوری زیاد هیچ کس در این دریا غرق نمی شود. پس می توانید روی آب بنشینید و روزنامه بخوانید و قهوه...