ونیز شهر روی آب!!!

ونیز شهر روی آب!!!

ونیز شهری روی آب !!! پیدا کردن آدرس در شهر «ونیز» کار بسیار سختی است، مناطق سکونت در این شهر بر اساس شماره تلفن تفکیک شده است و خبری از اسم خیابان و کوچه نیست!!!