مقاصد گردشگری در حال رشد در سال 2018

مقاصد گردشگری در حال رشد در سال 2018

هنوز در دنیا مقاصد عجیب و باورنکردنی وجود دارند که دسترسی به آنها کار ساده ای نیست. برخی این مقاصد توسط کوله به دوشان و گردشگران ماجراجو معرفی میشوند و تعدادی از این مقاصد فقط بین افراد محلی شناخته می شود.