چگونگی تحصیل در ایتالیا

چگونگی تحصیل در ایتالیا

امروزه ایتالیا کشوری توسعه‌یافته در قاره اروپا است و جزو گروه هشت به‌شمار می‌آید. واحد پول این کشور یورو و زبان رسمی آن ایتالیایی است.