سنت ها و آداب و رسوم مردم ژاپن

سنت ها و آداب و رسوم مردم ژاپن

الگوی خانواده در طول دهه های اخیر از خانواده های چند نسلی به خانواده های کوچکتر با والدین و فرزندان تغییر پیدا کرده است.

بعضی از خانواده ها با والدین مسن یا برخی دیگر از اقوام خود زندگی می کنند.