تگ

زنبورک

مرورگر
پاسنگان ، کاروانسرای پاسنگان قم

کاروانسرای تاریخی پاسنگان با دو هزار و پانصد متر مربع مساحت به شکل 50 در 50 متر مربع و چهار ایوانی که چهار گوشه آن، چهار برج نیم دایره با نمای تزیینی دارد