اماکن تاریخی تهران ( قسمت دوم )

اماکن تاریخی تهران ( قسمت دوم )

همانطورکه درمعرفی قسمت اول اماکن تاریخی تهران گفته شد گذشته پررمزورازایران وابستگی زیادی به تهران بزرگ دارد وتنها می توان به جاهای مهم این آثاربا اهمیت ملی پرداخت