100 نکته برتر از سفرهای من طی 10 سال

100 نکته برتر از سفرهای من طی 10 سال

در هفدهم ژوئیه سال 2011، با یک بلیط یک طرفه ( بلیط رفت) سوار هواپیما شدم. من هرگز به تنهایی و بیشتر از دوهفته سفر نکرده بودم. سفری جدید برای من بود و هیچ تصوری از کاری که داشتم انجام  می دادم، نداشتم. در طی هشت سال گذشته اشتباهات زیادی داشتم.